Algemene voorwaarden

Artikel 1

Mr. Joyce A. Korver en haar medewerkers handelen onder de naam Conflictmeester; Korver Mediation; en Advocaten- en Bemiddelingspraktijk Betuwe Bemiddeling, Train de Advocaat en Train de Mediator. Deze algemene voorwaarden worden voor alle activiteiten van mr. Joyce A. Korver gehanteerd.

Artikel 2

De opdrachten worden met ter zijde stelling van artikel 7:402 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door mr. Joyce A. Korver en/of haar medewerkers. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in co-mediation ofwel indien de werkzaamheden worden overgenomen door een andere mediator trainer of coach, zal met deze andere mediator trainer of coach een aanvullende, respectievelijk nieuwe overeenkomst worden gesloten.

Artikel 3

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door mr. Joyce A. Korver vast te stellen uurtarief vermeerderd met BTW. Joyce A. Korver heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks te indexeren.

Artikel 4

Indien Mr. Joyce A. Korver bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, in overleg met de opdrachtgever, andere deskundigen inschakelt de opdracht mede uit te voeren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van die betreffende derden. Zij is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden.

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid van deze fouten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

Artikel 6

De opdrachtgever(s) vrijwaart mr. Joyce A. Korver tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever(s).

Artikel 7

Mr. Joyce A. Korver hanteert een interne klachtenprocedure, die op de website terug te vinden is voor wat betreft haar werkzaamheden als MfN registermediator of advocaat – mediator.

Artikel 8

Leidt de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing, dan kan het geschil, in het geval van vertegenwoordiging door een advocaat, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Commissie hanteert de regels die zijn neergelegd in het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Het geschil kan bij de Geschillencommissie Advocatuur aanhangig worden gemaakt op basis van een door advocaat en de opdrachtgever(s) ondertekende opdrachtbevestiging of een door beiden ondertekend intakeformulier waarin het beding is opgenomen. Tevens kan gekozen worden voor de klachtenprocedure van NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) door het indienen van een klacht bij de Deken van het arrondissement Rotterdam.  In geval van mediation in de zaak betreffend familierecht door mr. Joyce A. Korver kan tevens gekozen worden voor een klachtenprocedure bij de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators ) door het indienen van een klacht bij de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsmediation. In een zaak betreffende overige mediations kunt u nadat de mediation is beëindigd tot twaalf maanden na beëindiging een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u in de klachtenregeling voor de MfN-registermediator en de toelichting op de klachtenregeling voor de MfN-registermediator.

Artikel 9

Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan op het door Mr. Joyce A. Korver op te geven rekeningnummer conform referentie zoals aangegeven op de declaratie. Bij niet tijdige betaling zullen de werkzaamheden in het betreffende dossier worden opgeschort. Indien facturen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, komt de rente (conform artikel 6: 119a en 120 lid 2, ECB rente + 7%) voor rekening van de opdrachtgever(s). Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van declaraties –met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever(s). De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever(s) zijn indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.