Privacyverklaring  Conflictmeester :

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

De verwerkingsverantwoordelijke is mr. Joyce A. Korver, Einde 8, 4112 JA  Beusichem/ Straatweg 30 A, 3604 BB Maarssen en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator en het secretariaat.

In het geval van een arbeidsmediation of business mediation hebben wij contracten nodig zoals arbeidscontracten, vennootschapscontracten, jaarstukken en fiscale stukken. Voor zover aan de orde: de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand of rechtsbijstand in het kader van een polis rechtsbijstandsverzekering, het opstellen van een mediationovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst, het opstellen van een declaratie en (bij familierechtelijke kwesties) een convenant, een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen alsmede

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt bij de intake, via het juridisch loket, per post, e-mail of via het contactformulier op een van onze websites, zoals:

www.korvermediation.nlwww.betuwebemiddeling.nlwww.kinduitdewind.nlwww.singlessunday.nlwww.traindenotaris.nlwww.traindeadvocaat.nl,  www.familierechtindebetuwe.nl

www.conflictmeester.nl en gedurende de voor u te verrichten werkzaamheden.

De grondslag is het verstrekken van advies, training,coaching en rechtsbijstand, het nakomen van gemaakte afspraken en het nakomen van wettelijke verplichtingen, uitvoering mediationovereenkomst en – in het geval van uw BSN – dat de Raad voor Rechtsbijstand en de rechtbank en de gemeente deze nodig hebben. Wij zijn wettelijk verplicht u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij niet voor je werken en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor jou stopzetten.

Wij registreren gegevens zoals onder meer:

 • Naam, voorletters, titels, adres, postcode, plaats, land;
 • Telefoonnummers, e-mailadres;
 • BSN, Kopie paspoort of ander legitimatiebewijs;
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat;
 • Beroepen, werkzaam bij organisatie, salarisgegevens;
 • Jaarstukken, toeslagen, aangiftes en aanslagen inkomensbelasting,
 • Nummer Kamer van Koophandel, akten van vennootschap et cetera
 • Opgave van de bank inzake hoofdsom hypothecaire geldlening, beschikking WOZ-waarde, huurprijs en -overeenkomst;
 • Bank en spaarrekeningnummers;
 • Saldi spaarrekeningen, privérekeningen, spaarrekeningen kinderen, effectenrekeningen, aandelenrekeningen, etc.;
 • Kapitaalpolissen, levensverzekeringspolissen, overlijdensrisicopolissen, begrafenispolissen alsmede een bankafschrift waarop de premie staat;
 • Kopie testamenten, aktes;
 • Kopie geboorte aktes, huwelijks akte, akte partnerschapsregistratie, adoptieakten;
 • Akte huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst;
 • Gegevens zorgverzekering, kosten kinderopvang;
 • Bewijsstukken van schulden/leningen;
 • Gegevens omtrent opgebouwde pensioenen, koopsommen, lijfrentes;
 • Kentekenbewijzen van personenauto’s, motoren, vaartuigen etc.
 • Lijst van inboedel;
 • Gegevens over gezondheid.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen zoals openbare websites als bijvoorbeeld de ANWB, toeslagen.nl et cetera. Het resultaat daarvan wordt altijd met u besproken.

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon;
 • Het opstellen correspondentie en processtukken;
 • Het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand of op basis van een polis rechtsbijstandsverzekering;
 • Beantwoorden van vragen, opmerkingen en het behandelen van klachten;
 • Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving
 • Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

De gegevens die we van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan onder meer de Raad voor Rechtsbijstand, de rechtbank en de gemeente en vanzelfsprekend aan de andere mediationpartij en voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (denk aan toezichthouders, belastingdienst, raad voor rechtsbijstand en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van overeengekomen diensten.

Voor het opstellen van alimentatieberekeningen en persoonlijkheidsvragenlijsten zoals de Golden Personality Type Profiler van Pearson en Juripax (on-line mediation platform), Multifocus etc. werken we met software die daarbij als verwerker optreedt van jouw gegevens. Wij spannen ons in om te realiseren dat de leveranciers zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, door het sluiten van verwerkersovereenkomsten.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases tenzij u ons daarvoor toestemming geeft. Wel gebruiken wij Google Adwords.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

We bewaren het dossier zolang de mediation, training advisering of coaching duurt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen, zodatu  daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken en om te voldoen aan de (wettelijke) eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is minimaal 7 jaar en vaak bewaren we nog een gedeelte van het dossier tot uiterlijk 20 jaar. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

U hebt het recht om op te vragen welke gegevens wij nog hebben en u hebt het wettelijk recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Dit heeft vanzelfsprekend wel consequenties voor onze eventuele aansprakelijkheid en voor adviezen en mediation in de toekomst.

Google en social media:

We gebruiken Google Adwords als marketing instrument. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden en plaatsen geen cookies. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Social Media buttons: we willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen: Facebook, LinkedIn, YouTube, Nieuwsbrief. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door de social media kanalen.

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. U ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer u hier voor bent ingeschreven. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit onze database verwijderd.

Conflictmeester december 2018